Penzión San Martin

Podmienky spracovania osobných údajov

POUŽITÉ POJMY
Správca dát: San Martin, s.r.o., Franc. partizánov 5508/7 036 01 Martin (ďalej iba „Ubytovacie zariadenie“) Zákazník: Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa

Nariadenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Predmetom týchto podmienok je zabezpečenie spracovania osobných údajov zákazníkov získaných v rámci obchodnej činnosti Ubytovacieho zariadenia a ďalej zakotvenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách, a to v rozsahu a za podmienok stanovených týmito podmienkami.

2. Ubytovacie zariadenia sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje zákazníkov. Tieto podmienky sú zhotovené v rozsahu práv a povinností, ktoré pri spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca vyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („Nariadenie“).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČANLIVOSŤ
1. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov.

2. V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb je Ubytovacie zariadenie povinné spracovávať osobné údaje hostí. S týmito údajmi pracujú najmä: a. Recepčná b. Manažér c. Marketingový pracovník

3. Vyššie uvedení užívatelia boli poučení o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi hostí zaobchádzajú výhradne v rámci služieb poskytovaných ubytovacím zariadením. Ubytovacie zariadenie ani zamestnanci neposkytujú osobné údaje hostí ďalším subjektom. Ďalšími spracovateľmi osobných údajov hostí je účtovná spoločnosť MP economy s.r.o..

4. Podmienky spracovania a zaobchádzania s osobnými údajmi hostí sú upravené v spracovateľskej zmluve medzi Ubytovacím zariadením a daným spracovateľom.

INFORMÁCIE O ZÁKAZNÍKOCH
1. Ubytovacie zariadenie má zákonnú povinnosť uchovávať o svojich hosťoch niektoré osobné údaje, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo a typ dokladu, prípadné víza a účel pobytu. Táto povinnosť sa riadi Zákonom o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 404/2011 Z. z. a Zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. Podľa týchto právnych predpisov je Ubytovacie zariadenie povinné uchovávať tieto osobné údaje o zákazníkoch po dobu 5 rokov.

2. Okrem zákonom stanovených osobných údajov Ubytovacie zariadenia uchováva a spracováva aj emailovú adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú využívané na komunikáciu pred, počas a po skončení pobytu zákazníka. Ubytovacie zariadenie prehlasuje, že e-mailové adresy neposkytuje tretím osobám a subjektom.

3. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať Ubytovacie zariadenie o prehľad svojich osobných údajov. Tieto informácie sú uchované na karte hosťa. Notársky overenú žiadosť o vymazanie osobných údajov je nutné doručiť poštou na adresu Ubytovacieho zariadenia. V prípade oprávnenej žiadosti o vymazanie osobných údajov Ubytovacie zariadenie kartu hosťa odstráni. Ubytovacie zariadenie sa však musí riadiť vyššie uvedenými zákonmi a vymenované osobné údaje môžu byť vymazané až po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečil ochranu spracovania osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania osobných údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä Nariadenia.

2. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
a. k osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby Ubytovacieho zariadenia, ktoré budú mať Ubytovacím zariadením stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá taká osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom;
b. osobné údaje budú spracovávané v priestoroch Ubytovacieho zariadenia, do ktorého budú mať prístup iba oprávnené osoby;
c. Ubytovacie zariadenie zabráni neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov obsahujúcich osobné údaje; d. Ubytovacie zariadenie vykoná také opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť komu boli osobné údaje predané, kým boli spracované, pozmenené alebo zmazané.

3. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje prostredníctvom vlastných vnútorných predpisov zabezpečiť, že zamestnanci a iné osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje, budú tak vykonávať iba za podmienok a v rozsahu stanovenom Ubytovacím zariadením. Ubytovacie zariadenie a zamestnanci budú zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov a to aj po skončení pracovného pomeru v Ubytovacom zariadení.

KAMEROVÝ SYSTÉM
1. Ubytovacie zariadenie využíva k prevencii a ochrane svojich zákazníkov, svojho aj ich majetku kamerový systém. Ubytovacie zariadenie prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje a neposkytuje ich tretím osobám či subjektom.

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený. Udelený súhlas s cookie sa dá jednoducho odobrať pomocou nastavení vyššie na tejto stránke.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

AKÉ COOKIES BEŽIA AJ BEZ SÚHLASU?
Google Analytics: Získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky. expirácia 24 mesiacov

Dátum poslednej aktualizácie: 24.05.2018

 • Reštaurácia

  Nápojový lístok Jedálny lístok  Denné a rozvozové menu Zistite viac

  Cafe & Reštaurácia

  Reštaurácia v Penzióne San Martin ponuka príjemnú atmosféru s výbornou gastronómiou. Jedlá sú pripravované podľa najnovších gastronomických pravidiel. Ponúkame Vám široký výber pokrmov slovenskej ale aj medzinárodnej kuchyne.

   

  Pondelok – Nedeľa 8:00 – 22:00

 • Ubytovanie

  Ubytovanie

   

  Zistite viac

   

  Od 14:00 do 22:00 hod.

  Prepáčte, ale domácich miláčikov nemôžeme akceptovať.

 • Wellness

  Wellness

  Wellness a relax služby ponúkame celoročne, bez ohľadu na počasie a ročné obdobie. Oddychový plavecký bazén s protiprúdom, komplexné služby wellness, fínska sauna, ochladzovací bazén, relaxačná miestnosť s barom.

  Zistite viac

   

  štvrtok, sobota, nedeľa: Vstup – 18:00 – 20:15

 • Thajské masáže

  Vo wellness ponúkame pravé thajské masáže. Masáže vykonávajú certifikované Thajské terapeutky. Thajská masáž = účinný relax po celodennom strese.

  Masážne balíčky Zistite viac

   

  Utorok – Nedeľa: 10:00 – 21:00

 • Galéria
 • Kontakt